Gönüllü Taahütnamesi ve KVKK

Mavi Pusula Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Gönüllü Taahütnamesi ve KVKK

GÖNÜLLÜ OLMA KOŞULLARI

Derneğin amaç, vizyon ve misyonunu benimseyen, derneğin amaç, vizyon ve misyonuna uygun olarak belirlediği etkinlik ve fonksiyonlara somut katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişisel özelliklere sahip olmak Mavi Pusula Eğitim ve Yardımlaşma Derneği gönüllüsü olmanın koşuludur.

Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde faaliyette bulunanlar ve yüz kızartıcı bir suçtan ceza aldığı tespit edilenler Mavi Pusula Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Gönüllüsü olamaz.

Gönüllülerin Uyması Gereken Davranış, Kural Ve Sorumluluklar

 • 1.Dernek misyonu doğrultusunda çalışmalara destek vereceğini kabul etmek.
 • 2.Dernek Tanıtım Toplantısı ve Temel Gönüllülük Bilgilendirme toplantılarına katılmak.
 • 3.Dernek amaçlarını benimseyerek bunlara uygun hareket etmek.
 • 4.Yapılan etkinlikler ile yürütülen projelere destek vermek, üstlendiği görevlerde süreklilik göstermek.
 • 5.Gerçekleştirilen paylaşım toplantılarına, organizasyonlara katılmak, katılamayacağı durumlarda Gönüllü Sorumluları’na gecikmeksizin bilgi vermek.
 • 6.Gönüllüleri ile sağlıklı ve etkin iletişim kurabilmesi için, dernek kayıtlarındaki bilgilerinin güncel kalmasını sağlamak, herhangi bir kişisel verisinde değişiklik olduğunda en kısa sürede bildirimde bulunmak.
 • 7.Dernek bünyesindeki faaliyetler ile ilgili bilgilerin ve çeşitli duyuruların e-posta ile veya kısa mesaj (SMS) olarak tarafına ulaştırılmasını kabul etmek.
 • 8.Dernek üyeleri, çalışanları ve diğer gönüllüler ile uyum içinde bulunmak ve ekip çalışmalarına destek vermek.
 • 9.Gönüllülük faaliyetlerinin uygulanmasında karşılaşılan her türlü sorun ve anlaşmazlıkta sorumlu dernek üyeleri ile irtibata geçmek ve çözüm bulmak için ortak hareket etmek.
 • 10.Dernek bünyesinde herhangi bir siyasi görüş ve siyasi kurum adına etkinlikte bulunmamak ve etkinliğe katılmamak.
 • 11.Kişinin özel hayatında yaşadığı sorunları ve anlaşmazlıkları derneğe taşımamak.
 • 12.Katılmayı ve destek vermeyi taahhüt ettiği faaliyetlerde kendisinden kaynaklanan aksamaların yaşanmasına sebep olmamak.
 • 13.Dernek standartlarına ve yetkili personelin yönlendirmelerine uygun davranmak.
 • 14.Hakim olmadığı konularda derneği zor durumda bırakacak bilgi ve belge paylaşımında bulunmamak ve sorumluluğu haricinde derneği taahhüt altında bırakacak paylaşımlarda bulunmamak.
 • 15.Dernek, dernek çalışanları, üyeleri, bağışçıları, sponsorları ve bursiyerleri hakkında elde edilen bilgileri hiçbir koşulda amaç dışında kullanmamak, kopyalamamak ve saklamamak, üçüncü kişilere ve kamuya vermemek ve paylaşmamak.
 • 16.Dernek gönüllülük faaliyetleri ve bunlara hazırlık esnasında, dernek ilke ve amaçlarına uygun olmak ve bu doğrultuda kullanılmak koşuluyla, çekilmiş olan fotoğraflarının kullanılması ve saklanmasına rıza göstermek.
 • 17.Süreç içerisinde gerekli görüldüğü takdirde ihtiyaca göre ilgili alanlara yönlendirilmeyi kabul etmek.
 • 18.Dernek tarafından gönüllülüğün sona erdirilmesi durumunda verilmiş ise; kimlik kartı ve hizmette kullanılmak üzere verilen tüm malzemeleri iade etmek.

MAPUDER GÖNÜLLÜ TAAHÜTNAMESİ

 • MAPUDER’de bana ihtiyaç olan alanlarda gönüllü olarak çalışmayı aşağıdaki şartlarla kabul ediyorum:
 • Gönüllü çalışmamı, MAPUDER tarafından bana gösterilen alanlarda ve belirlenen çalışma saatleri içinde gerçekleştireceğimi ve bu çalışmam karşılığında MAPUDER’den herhangi bir hak ve ücret talep etmeyeceğimi,
 • Gönüllü çalışmam sırasında MAPUDER tarafından belirlenen ilke ve kurallara uyacağımı,
 • MAPUDER adını kullanarak kişisel çıkar sağlamayacağımı, hediye ve adıma bağış kabul etmeyeceğimi,
 • Gönüllü çalışmam sırasında eylemlerim nedeniyle maddi ya da manevi, doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarara uğrarsam veya dernek, dernek çalışanları,üyeleri, gönüllüler ya da 3. kişiler nezdinde herhangi bir maddi ya da manevi zarara sebep olursam, her türlü zarardan şahsi olarak sorumlu olduğumu,
 • Eylemlerim nedeniyle dernek adına idari, adli para cezası vb. kesilmesi durumunda bu masrafı şahsen karşılayacağımı,
 • Gönüllülük çalışmalarımı sürdürürken bana çalışmalarda eşlik eden sorumluların yönlendirmeleri ile yardımlarımı sağlayacağımı

beyan ederim.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme Metni

MAPUDER (Mavi Pusula Eğitim ve Yardımlaşma Derneği)

İşbu Bilgilendirme Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Mavi Pusula Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (MAPUDER) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilme amacıyla hazırlanmıştır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, MAPUDER’in tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, MAPUDER’e üyeliğinizin oluşturulması, MAPUDER gönüllüsü olmanız, MAPUDER’e sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, MAPUDER’in konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum ile sergi, kermes, konser, spor yarışmaları, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi de dahil etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile MAPUDER’in üyelerine ve gönüllülerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız, mevzuata uygun olarak MAPUDER bünyesinde bağış ve yardımların toplanması ve MAPUDER tarafından bağış ve yardımlarda bulunulması gibi amaçlar dâhil olmak üzere MAPUDER’in yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, MAPUDER tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile MAPUDER’in ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

2.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, MAPUDER’in tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, MAPUDER’e üyeliğinizin oluşturulması, MAPUDER gönüllüsü olmanız, MAPUDER’in sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, MAPUDER’in konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum ile sergi, kermes, konser, spor yarışmaları, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi de dahil etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile MAPUDER’in üyelerine ve gönüllülerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız, mevzuata uygun olarak MAPUDER bünyesinde bağış ve yardımların toplanması ve MAPUDER tarafından bağış ve yardımlarda bulunulması, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi gibi amaçlar dâhil olmak üzere MAPUDER’in yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, MAPUDER tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile MAPUDER’in ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, MAPUDER’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumları da dahil KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4.Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVVK’nın 11. maddesi çerçevesinde; kişisel veri sahipleri MAPUDER’e başvurarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle MAPUDER’e iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “Bereketzade Mah. Büyükhendek Cad. No:15/303 Kuledibi Beyoğlu-İSTANBUL” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
 • Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde MAPUDER tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin, MAPUDER için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince, kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu “Bilgilendirme Metnini” okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip MAPUDER tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.